🔥පෙබරවාරි මාසෙත් ආවා… 👉එහෙ…

, , Leave a comment

🔥පෙබරවාරි මාසෙත් ආවා…
👉එහෙනම් සෙට් වෙමු නටන්න ..
🕺මේක පිස්සුවක් ඔන්න වස්ති එනවා ….
🥁🅂🄰🅁🄸🅃🄷 & 🅂🅄🅁🄸🅃🄷 🄽🄴🅆🅂
🎙️සනුක | වින්ඩි | වස්ති | දිනේෂ් | කයිසර්
👉𝐾𝑒𝑒𝑝 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑒 24𝑡ℎ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑢𝑎𝑟𝑦 2023
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews