🔥ඔන්න Adelaide Show එකේ පැය 2…

, , Leave a comment

🔥ඔන්න Adelaide Show එකේ පැය 24න්….
❌ VIP – SOLD OUT…
📣ඉතිරි වී ඇති Tickets කිහිපය මිලදී ගැනීමට කාර්යක්ෂම වන්න…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews