👉කොහොම මේකට නොයා ඉන්නද ? 💥ක…

, , Leave a comment

👉කොහොම මේකට නොයා ඉන්නද ?

💥කන්නෝනී බොන්නෝනී නටන්නෝනී 💥

🎤𝟲 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 🥁𝟴 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews