ඇඩිලේඩ් නත්තල් අසිරිය 2, X Mas…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් නත්තල් අසිරිය 2, X Mas Eve and X Mas Tree of Adelaide, only from my youtube channel. Watch and don’t forget to Subscribe, ලස්සන බලලා මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න Link:

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews