“අලුත් කලාවක්” හොයල දුන්න පරම්…

, , Leave a comment

“අලුත් කලාවක්” හොයල දුන්න පරම්පරාවක සෙල්ලක්කාර පෙල ගැස්මේ කැන්ගරු දේශයේ ආක්‍රමණය 👑
.
Legends are Back to Australia 🇦🇺

⚡️OCT 13th – ADELAIDE

Tickets – https://www.trybooking.com/CKEIQ

🛑 Limited Tickets Available
.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews