2021 සංගණනය සදහා නිවසේ කතා කරන…

, , Leave a comment

2021 සංගණනය සදහා නිවසේ කතා කරන භාෂාව සිංහල ලෙස යෙදීමට අමතක නොකරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews