🦜කැමිලස්ගේ ගජමෑන් ටිකට් ගන්…

, , Leave a comment

🦜කැමිලස්ගේ ගජමෑන්

ටිකට් ගන්න බැරි උනු අයට…

👉12th February 2023 – 6.00PM – CINEMA 8

👉https://www.trybooking.com/CFOOR

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews