🦋 නිවාඩු කාලය ඉවරවුනා විතරයි….

, , Leave a comment

🦋 නිවාඩු කාලය ඉවරවුනා විතරයි…
සීතල සෘතුවත් ගෙවාගෙන…
ජීවිත පාඩම🌻 ගලන දොලෙන් පිපෙන මලෙන් දරුවන්ට කියාදෙන්න, වසන්ත කාලයේ පුංචි පැටව් එක්ක එන්න 🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ” බලන්න.☘️
07th November | Reagal Theater | 6.30PM
@kensington
☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews