🦋 නිවාඩු කාලය ඉවරවුනා විතරයි …

, , Leave a comment

🦋 නිවාඩු කාලය ඉවරවුනා විතරයි සීතල සෘතුවත් ගෙවාගෙන. ජීවිත පාඩම🌻 ගලන දොලෙන් පිපෙන මලෙන් දරුවන්ට කියාදෙන්න, වසන්ත කාලයේ පුංචි පැටව් එක්ක එන්න 🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ” බලන්න.☘️
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=826548&bof=1

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews