🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”.☘️ ප්‍…

, , Leave a comment

🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”.☘️
ප්‍රේක්ෂක අදහස්…..
සම්පූර්ණ වීඩියෝව බලන්න ⬇

YouTube player

Thank you for the fantastic job👍 Seshini Dakshina Meemaduma Dinesh Boralankada
#seroocreation
#sinhalacinema

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews