🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ” සොබාදහ…

, , Leave a comment

🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”
සොබාදහමට ආදරය කරපල්ලා..
සොබාදහම රැකගනිල්ලා…
උබලට කවදාවත් වරිදින්නෙ නෑ මගේ පුතේ..
07th November | Reagal Theater | 6.30PM
@Kensington
Tickets – $25 | $15
☎️0410887735

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews