🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ” ගුනවති…

, , Leave a comment

🦋 “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”
ගුනවතියෝ උබලෑ මොකෑ කරන්නෙ
07th November | Reagal Theater | 6.30PM
@Kensington
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=826548&bof=1
Tickets – $25 | $15
☎️0410887735

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews