🥘🍱🧆🍲 අදයි දවස. රසවත් ආහා…

, , Leave a comment

🥘🍱🧆🍲

අදයි දවස.
රසවත් ආහාර ලබාගෙන ලංකාවට උදවු කරීමට අප සමග එක්වන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews