🤔මාමේ කොන්ඩෙ ටින් කරපුවට මන්ත…

, , Leave a comment

🤔මාමේ කොන්ඩෙ ටින් කරපුවට මන්තර අහනවද දන්නෑනෙ…
❤️කැමිලස්ගේ ගජමෑන්
https://www.trybooking.com/CFKXF

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews