🤔අම්මෝ කටක් නෙමෙයි .. මේක නම්…

, , Leave a comment

🤔අම්මෝ කටක් නෙමෙයි .. මේක නම් වක්කඩක් …
ඊළඟට වෙන දේ මීටත් වඩා රසවත් …
මාර්තු 17 🎬සිහිනයකි ආදරේ ඇඩිලේඩ් වලට
💕හේමාල්..පූජා..උද්දික.. ශේෂාද්‍රි
Reserve Seats from .
https://movies.auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1171395

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews