🕺මේක නටන්න ඉල්ලපු අයට පමණයි ….

, , Leave a comment

🕺මේක නටන්න ඉල්ලපු අයට පමණයි …
ඕන අය විතරක් අමතන්න 👇
☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews