🕺මේක අමුතු වැඩක් ,අමුතු සැපක්…

, , Leave a comment

🕺මේක අමුතු වැඩක් ,අමුතු සැපක්
𝟲 𝗗𝗮𝘆𝘀 𝘁𝗼 𝗚𝗼
𝗬𝗲𝗮𝗿’𝘀 𝗕𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗵𝗼𝘄
👉𝑶𝒖𝒓 𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 & 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕
🥁🅂🄰🅁🄸🅃🄷 & 🅂🅄🅁🄸🅃🄷 🄽🄴🅆🅂
🎙️සනුකඑ | වින්ඩි | වස්ති | දිනේෂ් | කයිසර්
https://bit.ly/NextAdeladeLiveConcert2023

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews