🔴මාරම වැඩක් වෙන්න යන්නේ 🙄මේක…

, , Leave a comment

🔴මාරම වැඩක් වෙන්න යන්නේ 🙄මේක නම් අහන්නම ඕන කතාවක්

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews