🔥හෝ හෝ යාලුවනේ ඔන්න අපි එනවා….

, , Leave a comment

🔥හෝ හෝ යාලුවනේ ඔන්න අපි එනවා…
🕕හරියටම වෙලාවට පටන් ගන්නවා…
👉හොර නෑ බොරු නෑ…..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews