🔥වෙරළු මල් අරන් දිනේෂ් එනවා…..

, , Leave a comment

🔥වෙරළු මල් අරන් දිනේෂ් එනවා..
👉ඇඩිලේඩ් වලට…තව දවස් 9 යි

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews