🔥ලබන සෙනසුරාදා ඇඩිලේඩ් හිදී…..

, , Leave a comment

🔥ලබන සෙනසුරාදා ඇඩිලේඩ් හිදී….
✅අලුත් තැනක..කනට දැනෙන්න රසවිඳින්න එන්න…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews