🔥ගාඩි… සැප්තැම්බර් 23වෙනි ස…

, , Leave a comment

🔥ගාඩි…
සැප්තැම්බර් 23වෙනි සිකුරාදා සවස 7.00ට
Regal Theater – Kensington
👇👇👇👇👇
සිංහල අපිට..
සිංහල රජෙක් ලැබෙන්නයි යන්නෙ මැනිකෙ.
☎️0410887735
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=951115

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews