🔥ඇඩිලේඩ් වසන්ත සැණකෙළියට රෙඩි…

, , Leave a comment

🔥ඇඩිලේඩ් වසන්ත සැණකෙළියට රෙඩි වෙන්න.. තව දවස් 7යි…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews