🔥ඇඩිලේඩ් වල වටේ යන බස් නවත්තන…

, , Leave a comment

🔥ඇඩිලේඩ් වල වටේ යන බස් නවත්තන..

👉වෙරළු මල් එක්ක එන #KaizerKaiz

🕺සෙට් පිටින් එන්න එදාට ගමු ආතල් එකක් .

👇👇👇👇

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews