🔥ඇඩිලේඩ් මෙන්න අහන්න ….👉ඇග…

, , Leave a comment

🔥ඇඩිලේඩ් මෙන්න අහන්න ….👉ඇගපත තලාගෙන නටන්න ලෑස්ති වෙන්න……
Everyone

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews