🔥ආතල් නම් කෝටියයි එදාට ….. …

, , Leave a comment

🔥ආතල් නම් කෝටියයි එදාට …..
👉මිස් කරගත්තොත් අපරාදේ…..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews