🔥අපේ මෑන් ව බලන්න ඕස්ට්‍රේලිය…

, , Leave a comment

🔥අපේ මෑන් ව බලන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොදිකමින් ..!!

” GajaMan – ගජමෑන් ” 🎥 🍿

👉ඇඩිලේඩ් වාර්තා අලුත් කරයි දින 2යි

ටිකට් 300ක් ඉවරයි …..

http://bit.ly/Gajaman_Cinema8

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews