🔍බල බලා හිටියොත් හොඳ Seat ඉවර…

, , Leave a comment

🔍බල බලා හිටියොත් හොඳ Seat ඉවරයි කියන්න එපා..
🇱🇰 Adelaide Concert 70% Sold Out !!!

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews