📣ටිකට් කලිත් ගත්තොත් තමා… ❌…

, , Leave a comment

📣ටිකට් කලිත් ගත්තොත් තමා…
❌තව කල් තියෙනවා කියලා නම්,ඉන්න එපා.
☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews