💕🎎කන්දක් සේමා 🇦🇺 ADELAIDE …

, , Leave a comment

💕🎎කන්දක් සේමා 🇦🇺 ADELAIDE
මේ ඉරිදා සවස 6.30ට
𝟏𝟒𝙩𝙝 𝙅𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙮 𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝙎𝙪𝙣𝙙𝙖𝙮)
𝟔.𝟑𝟎𝙥𝙢 𝙍𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙏𝙝𝙚𝙖𝙩𝙧𝙚 – 𝙆𝙚𝙣𝙨𝙞𝙣𝙜𝙩𝙤𝙣
Kandak Sema කන්දක් සේමා
https://t.ly/KandakSemaAdelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews