💐ඇඩිලේඩ් නුවරට සංවේදි සුසංයෝග…

, , Leave a comment

💐ඇඩිලේඩ් නුවරට සංවේදි සුසංයෝගයක්
12th May | Regal Theatre | 6.30PM
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide
🎹සංගීත මෙහෙයවීම Indrajith Mirihana

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews