👉සොඳුරු මතකය අරන් එන්නෙමි. 💕…

, , Leave a comment

👉සොඳුරු මතකය අරන් එන්නෙමි.
💕🎎කන්දක් සේමා 🇦🇺 ADELAIDE
𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒆𝒂𝒕𝒓𝒆 – 𝑲𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒈𝒕𝒐𝒏
𝟏𝟒𝒕𝒉 𝑱𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓𝒚 𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝑺𝒖𝒏𝒅𝒂𝒚) 𝟔.𝟑𝟎𝒑𝒎
Book Now👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1147649

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews