👉මොකෝ නෑ කියනවද? ✂ කතුරු මිතු…

, , Leave a comment

👉මොකෝ නෑ කියනවද?
✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
නොවැම්බර් 26 වෙනිදා සවස – 6.30
👉https://tinyurl.com/KMadelaide
☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews