👉මොකද නෝනෙ…හෙට තියෙන්නෙ..බල…

, , Leave a comment

👉මොකද නෝනෙ…හෙට තියෙන්නෙ..බලන්න යමුද?
🗓 26th November 2023 (Sunday) 6.30pm
📍 Regal Theatre – Kensington
Book Now 👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1139032

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews