👉මේක වාඩිවෙලා බලන්න නෙවෙයි……

, , Leave a comment

👉මේක වාඩිවෙලා බලන්න නෙවෙයි…
🕺කකුල් වලට දැනෙන්න නටන්න…
👂කනට දැනෙන්න අහන්න ….
✨️සෙට් පිටින් එන්න එදාට …

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews