👉මේක තමා ඇත්ත ….. ♥️මැයි 12…

, , Leave a comment

👉මේක තමා ඇත්ත …..
♥️මැයි 12 වෙනිදාට මේවගේ සිංදු අහන්න එන්න .
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews