👉මෙන්න 24වෙනිදාට ආවොත් ….. …

, , Leave a comment

👉මෙන්න 24වෙනිදාට ආවොත් …..
🔥කිව්වා වගේ අමුතුම සැපක් තියෙයි…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews