👉මෙන්න තවමත් පරක්කු නෑ…කැමත…

, , Leave a comment

👉මෙන්න තවමත් පරක්කු නෑ…කැමති දවස තෝරා ගන්න.

12th February – 3pm
https://bit.ly/12thFebruary3pm

5th March – 6pm
https://www.trybooking.com/CFSHH

12th March – 6pm
https://www.trybooking.com/CFXQC

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews