👉මැයි 12 වෙනිදාට අභී එක්ක හෝර…

, , Leave a comment

👉මැයි 12 වෙනිදාට අභී එක්ක හෝරාවක්..
🎯http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews