👉බීලා වැඩි වෙලා කාටද මෙහෙම වු…

, , Leave a comment

👉බීලා වැඩි වෙලා කාටද මෙහෙම වුනේ ???
👉𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 @𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews