👉ටිකට් එකේ ගානට හරියන්න… co…

, , Leave a comment

👉ටිකට් එකේ ගානට හරියන්න… concert එකක්…
👉ඇවිල්ලම බලන්න ඉතින් එදාට…….
KH Entertainment වැඩක් …..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews