👉ජූනි මස 25 වෙනිදා .. 🎞️Reg…

, , Leave a comment

👉ජූනි මස 25 වෙනිදා ..
🎞️Regal Theatre | 6.30PM
❤️ ඇඩිලේඩ් ඔබට මෙන්න අවස්ථාවක් ….
Tickets Out Now
👉https://bit.ly/KSKadelaidemovie

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews