👉චූටි මල්ලි එක්ක පොඩි මල්ලි ප…

, , Leave a comment

👉චූටි මල්ලි එක්ක පොඩි මල්ලි පළවෙනි පාරට ඇඩිලේඩ් වලට
🇦🇺Brand New Show එක මුලින්ම අපිට

✅ 𝗔𝗗𝗘𝗟𝗔𝗜𝗗𝗘 𝗘𝗔𝗥𝗟𝗬 𝗕𝗜𝗥𝗗 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗥 𝗢𝗡 𝗡𝗢𝗪
🎟️Tickets http://bit.ly/ALA_Adelaide

📺Adelaide පවුලේ සැමට විනෝදාත්මක වැඩසටහනක්

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews