👉චාඕ මල්ලි ඇඩිලේඩ් එනවා අයියෝ…

, , Leave a comment

👉චාඕ මල්ලි ඇඩිලේඩ් එනවා අයියෝ සාමි එක්ක…..
🎙️සනුක | වින්ඩි
🥁𝑶𝒖𝒓 𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 & 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews