👉ක්ෂීර සාගරය කැළඹිණ Ksheera S…

, , Leave a comment

👉ක්ෂීර සාගරය කැළඹිණ
Ksheera Sagaraya Kalabina
🔥ඇඩිලේඩ් ලගදීම
🎬 A Film by Professor Sunil Ariyarathne

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews