👉ඔන්න එනවා චාඕ මල්ලි… 🕺අයි…

, , Leave a comment

👉ඔන්න එනවා චාඕ මල්ලි…
🕺අයියෝ සාමි එක්ක..
🎙️සනුක | වින්ඩි | වස්ති | දිනේෂ් | කයිසර්

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews