👉ඇඩිලේඩ් වලටත් එනවා පෙබරවාරි …

, , Leave a comment

👉ඇඩිලේඩ් වලටත් එනවා පෙබරවාරි
Hoyts Cinema – Tea Tree Plaza ( 3D )
☎ Info (041 0 88 77 35 )
Organized Krishantha Hennayaka

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews