👉අද තමා දවස…. 🚨තව ආසන 20 ක…

, , Leave a comment

👉අද තමා දවස….
🚨තව ආසන 20 ක් පමණයි ….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews