🎶සසර වසන තුරු.. .. 💐ඇඩිලේඩ් …

, , Leave a comment

🎶සසර වසන තුරු.. ..
💐ඇඩිලේඩ් නුවරට සංවේදි සුසංයෝගයක්
👉𝟗𝒕𝒉 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒉 | 𝑭𝒐𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑭𝒖𝒓𝒍𝒂𝒏 𝑯𝒂𝒍𝒍 | 𝟕𝑷𝑴
❤️ $𝟏𝟎 𝗢𝗙𝗙 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗥 𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗘𝗗 𝗧𝗜𝗠𝗘
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1163004

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews