🎶සසර වසන තුරු…. 💐ඇඩිලේඩ් …

, , Leave a comment

🎶සසර වසන තුරු….
💐ඇඩිලේඩ්
අන්තිම ටිකට් 100
දැන්ම ගත්තොත් තමා ..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews